Locuinta

În conformitate cu prevederile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile acestei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Conform art.2, lit.b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei poliţe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul www.paidromania.ro).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale.

Rețineți:
Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări şi prospecţiuni miniere sau petroliere, dar şi lucrări edilitare, cu condiţia ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale și nu din alte cauze.

Procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor este prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.7/2009.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de Norma nr.7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (adică suma maximă a despăgubirii) este 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalele elemente prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative sunt:

în partea de sus este trecută denumirea asigurarii – PAD poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008”;
Certificatul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale care dovedeşte subscrierea acestei poliţe si care cuprinde elemnte importante din contractul de asigurare.
De reţinut:
Puteţi verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-polita

În prezent, polițele obligatorii PAD sunt vândute prin intermediul societăţilor membre PAID sau prin intermediul societăţilor de asigurare care au încheiat protocoale de colaborare cu PAID.

Nerespectarea obligației de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit aceleiași legi, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prin amendă se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia.

Atenție:
Proprietarii de locuințe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile legii mai sus menționate, nu se vor acorda niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor în cazul producerii unuia dintre cele trei riscuri de calamități naturale.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.260/2008, republicată, ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor emise în aplicarea legii, atribuțiile legale ale Autorităţii de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor de locuințe sunt:

de a reglementa modul de funcționare a mecanismului de asigurări obligatorii, din punct de vedere tehnic;
de a supraveghea, din punct de vedere prudențial, activitatea desfășurată de PAID;
de a supraveghea, din punct de vedere prudențial, activitatea tuturor celorlalte societăți de asigurare care încheie polițe facultative de asigurare.
Asigurările facultative de locuinţe

Important:
Proprietarii de locuinţe care la data de 27.07.2013 au deja încheiate poliţe de asigurare facultative pentru locuinţe, care cuprind şi riscurile prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultative.

De reţinut:
Prin încheierea unui asigurări facultative proprietarii de locuințe se pot proteja suplimentar și pentru alte riscuri. Contractul de asigurare facultativă reprezintă un act de voinţă a părţilor, respectiv a asigurătorilor autorizaţi şi a potenţialilor asiguraţi. Un astfel de contract poate acoperi riscurile asigurate obligatoriu însă numai pentru sume care depășesc plafoanele de 10.000 euro sau 20.000 euro, ori alte riscuri pentru locuinţe conform produselor de asigurare ofertate de asigurători.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt stabilite prin contractul încheiat de asigurat cu societatea pentru care optează. Atenție: Aceste condiții pot diferi de la o societate de asigurare la alta.

Asigurările facultative pot fi vândute de societăți și prin intermediul brokerilor de asigurare autorizați de ASF sau al altor intermediari în asigurări cu care acestea colaborează.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiara-ASF(www.csa-isc.ro)